ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลจาก Ketchum Ltd / Booking.com

1. ผู้ให้การสนับสนุนรางวัลครั้งนี้คือ Ketchum Limited ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 0SW (“Ketchum.com”, “เรา”, “ของเรา” และ “พวกเรา”) ดำเนินการในนามของ Booking.com ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, the Netherlands

2. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลได้จะต้องเป็นพลเมืองของประเทศต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เยอรมนี รัสเซีย โครเอเชีย เบลเยียม เดนมาร์ก สวีเดน จีน ญี่ปุ่น ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

3. ผู้เข้าร่วม (หรือเอ่ยถึงว่า “ท่าน” และ “ของท่าน”) จะต้องเคยเข้าพัก ณ ที่พักซึ่งจองผ่าน Booking.com โดยผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าพักพร้อมเด็กอย่างน้อย 1 คน (อายุระหว่าง 5-15 ปี) ซึ่งการลุ้นรับรางวัลนี้เกี่ยวข้องกับการทำแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการเดินทาง

4. ผู้เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลจะต้องทำแบบสอบถามในนามของเด็ก ๆ ที่เดินทางไปด้วยกันในทริปซึ่งระบุข้างต้น หากเด็ก ๆ ต้องการเขียนความคิดเห็นด้วยตนเองจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อให้ความคิดเห็นของเด็ก ๆ มีคุณสมบัติเข้าร่วมชิงรางวัล

5. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยอาชีพกับ Ketchum Limited หรือ Booking.com (เช่น พนักงาน) คู่ค้าทางธุรกิจหรือตัวแทน (รวมถึงสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด (เช่น คู่สมรส พ่อแม่ ลูก พี่น้อง และคู่สมรสของบุคคลดังที่กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามแต่) จะไม่สามารถเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลได้

6. หากเข้าร่วมลุ้นรับรางวัล ถือว่าผู้เข้าร่วมมอบสิทธิ์ (ซึ่งเป็นสิทธิ์และใบอนุญาตที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข และไม่มีที่สิ้นสุด) ให้แก่ Ketchum และ Booking.com ที่จะใช้ แสดง ใช้ประโยชน์ ใช้เป็นส่วนหนึ่ง โปรโมต และทำการตลาด กับเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมส่งมาเพื่อลุ้นรับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ (ทั้งในแบบออนไลน์/ออฟไลน์) เพื่อการตลาด โปรโมต หรือการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Booking.com หรือแพลตฟอร์มของบริษัทอื่น ๆ ) ในที่นี้ผู้เข้าร่วมแต่ละราย มอบหมาย โอนถ่าย ถ่ายโอน มอบสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญา) ผลประโยชน์ และกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมลุ้นรางวัล ให้กับ Ketchum และ Booking.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

7. วันสุดท้ายสำหรับการเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลคือ วันที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 24:00 น. (“วันสุดท้ายของการเข้าร่วม”) หากส่งความคิดเห็นหลังวันสุดท้ายของการเข้าร่วมจะถือว่าความคิดเห็นดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์

8. Ketchum Limited ไม่รับผิดชอบต่อการเข้าร่วมใด ๆ ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ ไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิของผู้เข้าร่วม

9. ขอสงวนสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล 1 ครั้งต่อผู้เข้าร่วม 1 ท่าน เนื่องจากมีรางวัลเพียงรายการเดียว ผู้เข้าร่วมจึงไม่สามารถรับรางวัลได้เกินกว่า 1 รายการ

10. จะมีการสุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัลจากความคิดเห็นทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์ซึ่งส่งเข้ามาก่อนวันสุดท้ายของการเข้าร่วม

11. รางวัลคือทริปพักผ่อนสำหรับครอบครัว 1 รางวัล ซึ่งเป็นมูลค่าสุทธิ €5,000.00 (ห้าพันยูโร) โดยมูลค่าดังกล่าวรวมภาษีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ (1) ที่พักและการเดินทางไป/กลับที่พักในวันที่เช็คอิน/เช็คเอาท์เท่านั้น รางวัลนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าประกัน อาหาร เครื่องดื่ม บริการ ของกำนัล เป็นต้น ทั้งนี้ ที่พักจะใช้รางวัลข้างต้นจะต้องเปิดให้จองผ่าน Booking.com ส่วนการเดินทางไป/กลับจากที่พักในวันที่เช็คอิน/เช็คเอาท์สามารถรวมอยู่ในมูลค่ารางวัลดังกล่าว โดยจะต้องมีมูลค่าสุทธิไม่เกิน €5,000.00 (รวมภาษีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียม) ผู้ชนะรางวัลจะต้องเลือก (หรือทำการจอง) ที่พักและส่งข้อมูลถึง Ketchum Limited จากนั้น Ketchum Limited จะดำเนินการจองและชำระค่าใช้จ่าย (มูลค่าสูงสุด €5,000.00 (รวมภาษีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียม))

12. รางวัลจะต้องเป็นทริป 1 ครั้ง และเดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2017

13. เราจะแจ้งข้อมูลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบผ่านอีเมลภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังวันสุดท้ายของการเข้าร่วมลุ้นรับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งว่ารับทราบข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับอีเมล โดยอีเมลข้อความรับทราบไปที่ lon-globalbooking@ketchum.com หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้แจ้งรับทราบภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

14. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้แจ้งรับทราบจะถือว่าสละสิทธิ์ จากนั้นเราจะสุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัลใหม่ ทั้งนี้ เราจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้กับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่แจ้งรับทราบ

15. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอน/มอบสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นเงินสด บัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

16. เมื่อรับรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลยืนยัน ยินยอม และรับทราบตามรายการด้านล่างนี้

I. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการร่วมลุ้นรับรางวัลครั้งนี้

II. Booking.com อาจเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลทั้งทางสิ่งพิมพ์และทางออนไลน์ รวมถึงบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ Booking.com

III. Booking.com อาจเปลี่ยนหรือแก้ไขเนื้อหาตามความเหมาะสม

IV. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมระบุไว้จะใช้เพื่อดำเนินการลุ้นรับรางวัลเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วม

17. เมื่อเข้าร่วมลุ้นรับรางวัล จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลุ้นรับรางวัลครั้งนี้

18. ความคิดเห็นที่ส่งเพื่อเข้าร่วมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลุ้นรับรางวัลครั้งนี้ คำตัดสินทั้งหมดของเราที่เกี่ยวข้องกับการลุ้นรับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจะไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว

19. Ketchum Limited ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการลุ้นรับรางวัลครั้งนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Ketchum Limited หากพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถจัดการให้เกิดการลุ้นรับรางวัลที่เหมาะสมได้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และกฎ และ/หรือเงื่อนไขเฉพาะซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา มีความขัดแย้งต่อกัน ให้ยึดกฎ และ/หรือเงื่อนไขเฉพาะซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาเป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ใต้และเป็นไปตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร

Ketchum Limited จะตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัล โดยคำตัดสินของเราถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเอกสารทั้งหมดคืนพร้อมแจ้งว่าการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ก็ต่อเมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับการตรวจและเลือกผู้ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเข้าร่วมใด ๆ ที่ส่งเข้ามาในระหว่างที่ระบบเกิดปัญหาจะถือว่าไม่สามารถลุ้นรับรางวัลได้